Участие по проект Енергийна ефективност

„ПАРО И КО“ ЕООД, ЕИК 201171643, успешно приключи реализацията на проект BG16RFOP002-6.002-0021-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Период на изпълнение: 16.09.2022 – 16.07.2023

Стойност на проекта: 299 000.00 лева

Максимален размер на финансиране от ЕФРР на ЕС по бюджет: 149 500.00

Максимален размер на финансиране от „Паро и Ко“ ЕООД по бюджет: 149 500.00

Процент на безвъзмездната помощ: 50.00%

 

Реално извършени разходи по проекта: 298 949.00 лева

 

Основна цел на проекта: Възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната  ефективност на предприятието

 

Извършени дейности по проекта:

■ Строително-монтажни работи с доставка и монтаж за изграждане на прозрачни ограждащи конструкции прозорци и врати с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC).

■ Строително-монтажни работи с доставка и монтаж за изграждане на топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени към външен въздух.


«